Aryanic

ریاست

 
 • نظارتبرحسناجرايامورآموزشی،پژوهشی،فرهنگی،دانشجویی،اداريومالی،عمرانی،امورخدماتعلمی
 • تعیینخطمشیاجراییدانشگاهدرقالبسیاستهايعلمی،آموزشیوپژوهشی.
 • هدایتفعالیتهايفرهنگی،آموزشی،پژوهشی،اداريومالیوعمرانیدانشگاه
 • نظارتبرحسناجرايفعالیتهايجاريدانشگاهوپیگیرياشکالاتوتخلفاتاحتمالی
 • مسؤولیتامورمالیواداريدانشگاهدرحدودمقرراتمصوب.
 • اجرايمصوباتوآییننامههاوبخشنامهها
 • تهیهوپیشنهادسیاستها،اهدافوخطمشیها
 • ارایهپیشنهادتأسیس،توسعه،انحلالوادغامواحدهابهشورايدانشگاه.
 • ارایهپیشنهادهمکاریهايعلمیباسایرمؤسساتآموزشییاپژوهشیبهشورايدانشگاه
 • نمایندگیحقوقیدانشگاهنزدمراجعذیصلاحیت.
 • نظارتبرامورانضباطیدانشگاه(اساتید،دانشجویان،کارمندان)درچهارچوبضوابطومقررات.
 • تلاشدرجهتبهبودوروشمندکردنفعالیتهابرابرضوابطمربوط.
 • سایرموارديکهبرابرمقرراتوضوابطبرايادارهامور،جزءلاینفکوظایفرئیسدانشگاهمیباشد.