Aryanic
صفحه اصلي > چارت سازمانی > آموزش > امور مدرسین 

امور مدرسین

 
 • نظارت بر حضور استادان در کلاس ها
 • تهیه گزارش حق التدریس استادان و ارائه به مدیر مربوطه
 • برگزاری وهماهنگی جلسات مشورتی برای هر گروه با هماهنگی ونظر مدیرگروه مربوطه
 • چک لیست تهیه پرونده استادان
 • تنظیم قراردادهای همکاری مرکز با استادان ومدیران
 • تشکیل پرونده برای متقاضیان تدریس جهت اخذ کد مدرسی طبق قوانین دانشگاه جامع
 • چک لیست گزارش شیفت
 • صدور گواهی تدریس و تاییدیه تحصیلی استادان
 • تهیه برنامه ریزی درسی در قالب 4 نیمسال تحصیلی و ترم تابستان برای هر رشته تحصیلی با تاییدمدیرگروه
 • دریافت و جمع آوری فرم های تامین منابع درسی و ارائه به مدیران گروه جهت تاییدیه نهایی
 • برنامه ریزی درسی و آزمون ها
 • تهیه لیست مدرسان مدعو جهت برنامه ریزی ترم آتی و ارائه به مدیرمربوطه
 • بررسی غیبت های دانشجویان براساس برگه درخواست و تفکیک به رشته و گروه جهت تایید در جلسه شورای آموزش
 • ارائه لیست حذفی ها به واحد خدمات آموزشی جهت ثبت در سامانه سجاد
 • پیگیری ثبت نمراتی که استادان وارد سامانه نکرده اند.
 • برنامه ریزی وتهیه لیست مراقبین آزمون
 • تکثیر وآماده سازی برگه های آزمون وحفظ صیانت از آن تا قبل از برگزاری آزمون
 • اعلام برنامه های هر نیمسال تحصیلی قبل از شروع هر ترم به مدیران گروه جهت تامین مدرسین متخصص
 • تاییدیه محتوای سوالات کلیه مدرسین توسط مدیران گروه مرتبط