Aryanic
صفحه اصلي > چارت سازمانی > پژوهش و فناوری اطلاعات 

پژوهش و فناوری اطلاعات

 
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب های علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی دانشگاه به صنایع
 • جمع آوری طرح های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام امور مربوط به پروژه ها
 • شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور
 • همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام آزمایش های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • برنامه ریزی و همکاری با اساتید در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • تشکیل کمیته های همکاری علمی-صنعتی با سازمان های مختلف و واحدهای صنعتی
 • انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برنامه ریزی در خصوص کارآموزی دانشجویان
 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشته ای کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارورزی در چهارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان